سازمان، انجمن و نهاد اجتماعی جمعه دوم آبان 1393 0:43

گرچند سازمان، انجمن و نهاد در میان مردم واژه های شناخته شده است و کسانیکه به رسانه ها دسترسی دارند شاید روزانه حداقل یک بار یکی از این کلمات را بشنوند. اما قسمیکه معلوم میشود بیشتر ما از این واژه ها درک سطحی داریم و درک کامل از مفهوم این کلمات نداریم، به همین منظور خواستم اندکی توضیحات در مورد این کلمات برای شما ارائه کنم امید که ارزش خواندن را داشته باشد.

سازمان:

سازمان در کتاب "جامعه شناسی سازمان ها" اثر آرین قلی" چنین تعریف شده است؛ سازمان سیستمی اجتاعی است که مرزهای نسبتا مشخص دارد وبا اجزای هماهنگ شده خود به طور آگاهانه و مستمرجهت تحقق اهداف خاص خود فعالیت میکند.

در این تعریف قسمیکه دیده میشود سازمان یک سیستم اجتماعی است که دارای مرزهای مشخص میباشد، در حقیقت قانون و مقررات مرزهای آنرا مشخص کرده و مرز برای آن تعریف میکند، مرزها شامل ارتباطات اعضای آن در داخل و خارج سازمان شده و تمایزات آن با سایر اشخاص و افراد را تعیین میکند، ممکن است مرزها در طول یک مدت زمانی تغیر کند و مرزهای جدید برایش تعریف شود.

فعالیت های سازمان مستمر و آگاهانه است، در حقیقت انسانهاست که در سازمانها فعالیت میکند و انسانها آگاهانه به یک فعالیت آغاز میکند و فعالیت هایشان هم به صورت آگاهانه و مستمر ادامه دارد.

نکته بسیار مهم و کلیدی که در سازمان وجود دارد اهداف سازمان است، هر سازمان به خاطر اهداف خاص تشکیل شده است و همیشه دنبال تحقق اهداف خود است. در حقیقت یک علت وجود داشته که سازمان به وجود آمده است؛ مثل اینکه یک سازمان به خاطر حمایت از زنان تشکیل شود، قبلا درک شده  که زنان در جامعه دچار مشکل است و باید از آنها حمایت شود و همین علت باعث ایجاد سازمان شده است، ممکن است هدف سازمان ها به مرور زمان تغیر کند و اهداف جدید مطابق شرایط جدید به وجود آید.

انواع سازمان:

سازمانها را از لحاظ نوع میتوانیم به دو گونه تقسیم نماییم. یکی سازما اجتماعی و سازمان؛ شکل گیری سازمان اجتماعی را گفته میتوانیم که با پیدایش بشر همراه بوده است، یعنی وقتیکه بشر به روی زمین به وجود آمد و باهم زندگی کردند سازمان اجتماعی شکل گرفت وارزش های اخلاقی میان آنها به وجود آمد و نظم را ایجاد کردند، کنشها و رفتار فرد مطابق به اخلاق و ارزش های اجتماعی صورت میگرفت. اما سازمانهای که بعدأ توسط افراد به وجود آمد با سازمان اجتماعی تفاوت دارد، سازمان ها جهت تحقق اهداف خود با قوانین و مقررات به وجود می آید در حالیکه سازمان اجتماعی بدون قانون و مقررات از قبل تعیین شده تشکیل شده، گرچند اخلاق و ارزشهای اجتماعی رفتار افراد را تعیین میکند اما این ها توسط اجتماع به صورت رسمی تعیین نشده بلکه به مرور زمان توسط افراد مورد قبول قرار گرفته است، همچنان هدف خاص هم برای سازمان اجتماعی تعریف نشده است.

نوع دوم سازمان رسمی و غیر رسمی است؛ سازمان رسمی همان سازمان است که برای بر آورده شدن اهداف خاص به صورت آگاهان عمدآٔ تشکیل شده و هدف خاص را دنبال میکند. اما سازمان غیر رسمی به صورت خود کار در میان سازمان رسمی شکل میگیرد، و توسط رفتار شخصی خود انسان ها تشکیل میشود در حقیقت سازمان های غیر رسمی به صورت نا آگانه شکل میگیرد، اما بالای رفتار افراد تاثیر دارد، طبعأ اخلاق، رفتار و برخورد شخص به صورت جزئی در قوانین بیان نمیشود، ولی در صورت ارتباط داشتن با دیگران بالای همدیگر تاثیر وارد میکند.

انجمن:

در معنی انجمن بیشتر گفته شده که محل گفتگو است یعنی جاییکه عده در مورد یک موضوع به گفتگو میپردازد. تشکیل انجمن ها بیشتر غیر انتفاعی، غیر دولتی و خارج از سیاست است که برای حمایت و دفاع از حقوق توده های مردم تشکیل شده است. انجمن ها به کارکرد های دولت توجه دارد و از کارکرد های منفی دولت انتقاد نموده و در مقابل آنها می ایستد که بیشتر شکل ناظر را به خود میگیرد. انجمن ها تابع قوانین عمومی و قانون اساسی است و از قوانین اخلاقی جامعه پیروی میکند، و در میان خود هر انجمن تابع قوانین خاص خود میباشد که توسط اعضای آن به رسمیت شناخته شده است و کسی حق سر پیچی از قانون فوق را ندارد.

نکته مهم در انجمن ها اهداف آنها میباشد، هر انجمن هدف دارد که همه در جهت تحقق  هدف فوق فعالیت میکند. اهداف انجمن ها اعمال است که از عهده یک  نفر خارج است و عده از اشخاص به خاطر اینکه به آن اهداف دست یابد با همدیگر فعالیت میکند تا اهداف شان بر آورده شود.

ساختار انجمن نظر به نیاز ها وقوانین و همچنان نظر به بزرگی و کوچکی متفاوت است اما به صورت کل یک انجمن دارای هیئت مدیره که شامل چندین نفر است میباشد، که شامل یک نفر به عنوان مدیر کل بقیه به عنوان دستیاران، مشاور، مسئول ارتباطات، مسئول بخش مالی و غیره میباشد. داشتن مدیر کل در یک انجمن نسبتاً ضروری به نظر میرسد، تا بتواند خود را مسئول احساس کرده و به عنوان مدیر عمومی بالای دیگران نظارت نموده و در پیشبرد کارها بیشتر فعالیت نماید. یک انجمن یا سازمان میتواند به صورت گروهی اداره شود اما تجارب نشان داده که موجودیت یک مدیر به عنوان مدیر کل بیشتر باعث موفقیت انجمن ها شده است.

کارکرد انجمن علاوه بر کارکرد های آشکار آن که شامل اهداف شان میشود، کار کرد های پنهان نیز دارد که میتوان چند نکته را یاد آوری کرد.

  1. یافتن دوستان جدید؛ افرادیکه در قالب انجمن فعالیت میکند با هم شناخت پیدا میکند و شاید از قبل همدیگر را نشناسد اما به مرور زمان باعث میشود که شناخت عمیقی از همدیگر حاصل نموده و با همدیگر در جنبه های دیگر زندگی نیز همکاری نماید.
  2. افزایش سطح آگاهی؛ گرچند افزایش سطح آگاهی یک فرد از جمله اهداف یک شخص بوده و از جمله کارکرد های آشکار به حساب می آید اما اکثراً افزایش سطح آگاهی در جمله اهداف ذکر نشده و اشخاص با شریک شدن در یک انجمن اطلاعات بیشتر از دنیای بیرون کسب میکند، چون هر شخص که در انجمن با دیگران گفتگو میکند اطلاعات شان را با همدیگر شریک میکند.
  3. ایجاد ضمینه های تحقیقی و فکری؛ وقتیکه گفتگو ایجاد میشود کمبودی ها و کاستی های یک شخص برای خودش نمایان شده و باعث میشود که اشخاص به افزایش سطح آگاهی خود پرداخته و کاستی های خود را از بین ببرد، و همچنان باعث میشود که شخص با دید و نگرش تازه نسبت به دیگران و محیط پیدا کند.
  4. پاسخ گویی به سوالات؛ طبعاً انسانها در زندگی خود با بعضی مشکلات و دشواری ها مواجه است که به تنهایی قادر به رفع آن نمی باشد اما در گفتگو میشود به صورت سوال مطرح کرده و حل کند.

نهادهای اجتماعی:

نهاد های اجتماعی از جمله مهمترین نوع سازمان اجتماعی به معنی کل است و در اکثر موارد سازمان و نهاد مترادف به هم استعمال میشود، نهاد در جامعه شناسی بیشتر به دو نوع معنی شده یکی نهاد به معنی خاص است که شامل نهاد خانواده، نهاد سیاست، نهاد اقتصاد، نهاد دین و نهاد آموزش و پرورش است، این پنج نوع نهاد تقریبا از آغاز تاریخ بشر به وجود آمده که هر کدام وظایف جداگانه دارد مثل نهاد خانواده مسئولیت انتقال یک نسل به یک نسل دیگر را دارد، نهاد سیاست مسئولیت تنیظیم و حفظ ارزش هارا دارد، نهاد اقتصاد مسئولیت تولید و مصرف را دارد، نهاد دین مسئولیت حفظ زندگی معنوی و ارزشهای اخلاقی را دارد و در نهایت نهاد آموزش و پرورش مسئولیت تعلیم و تربیه را دارد.

این پنج نوع نهاد از آغاز زندگی بشر وجود داشته و تا چندین قرن دیگر زنده خواهد ماند گرچند عده این پنج نوع نهاد را ابدی دانسته و از میان رفتن آنرا غیر ممکن میداند اما تغیر و تحولات آینده پیش بینی نا پذیر است شاید تحولات جدید باعث دگرگونی جوامع شده و شکل زندگی را تغیر دهد و نهاد هارا نیز دیگر گون کند.

در معنی دیگر نهاد ها به معنی عام کلمه میباشد که شامل همه نهاد ها، سازمان ها و انجمن ها میشود که توسط چندین شخص به طور آگاهانه و مطابق به نیاز یک جامعه به وجود آمده و چندین شخص مطابق به قوانین و مقررات خاص خود در جهت برآورده شدن اهداف خود فعالیت میکند.

در مجموع نهاد، سازمان و انجمن با هم دیگر تفاوت چندانی ندارند و هرکدام بایکدیگر مترادف هستند اما انجمن نسبتا معنی محدود تر را نسبت به دیگران دارد، در بعضی جاها نیز اعضای یک نهاد ویا سازمان کمتر از اعضای یک انجمن هستند، اگر نهاد اجتماعی و سازمان اجتماعی را به معنی عام کلمه استفاده کنیم انجمن نمیتواند معنی آن را برساند اما اگر نهاد و سازمان را به معنی کوچک و خاص آن که برای گروه های خاص مثل نهادهای معمول استفاده کنیم انجمن میتواند معنی آنرا برساند. در مجموع وجه مشترک میان این سه واژه به معنی خاص بیشتر از وجه تمایز آن میباشد مثل اینکه چندین نفر احساس نیاز نموده و به خاطر اهداف خاص خود زیر نظر قوانین خاص فعالیت را آغاز کند، اینجا مهم نیست کدام یک را استفاده کنیم، مهم همان هدف است که چگونه میتواند به آن هدف برسد و چگونه فعالیت میکند و چه دست آورد دارد.

 

نوشته حاضر خالی از نواقص نیست لذا از شما دوستان میخواهم که با نظرات نیک تان مارا همکاری نمایید.

تشکر!

محمدعلی مرادی

 

نوشته شده توسط علاقمندان وبلاک  | لینک ثابت |

قابل توجه اعضای محترم انجمن فرهنگی و اجتماعی پیام
ضمن سلام و احترام خدمت همه اعضای محترم انجمن، آرزومند صحت مندی و کامگاری همه تان هستیم.
انجمن فرهنگی و اجتماعی پیام ضمن سلسله فعالیت های مختلف این بار تصمیم دارد، در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی نقش داشته و در قسمت شناسایی و معرفی کاندید شایسته به جامعه به صورت صادقانه و بر مبنی شایسته سالاری نقش بارز داشته باشند. بدین منظور قرار است به زودی طی یک گردهمایی موضیع شان را اعلام نمایند، اما با توجه به پراکندگی اعض
اء در نقاط مختلف کشور شایسته است تا از پیشرفت های تکنولوژی استفاده نموده و نظریات مان را شریک بسازیم. بناً از دوستان عزیز که بنا به مشکلات مکانی و مصروفیت های شغلی نمی تواند در جلسات حظور پیدا کند، خواهش مندیم نظریات شان را در مورد موضیع گیری در انتخابات و چگونگی آن در گروپ انجمن فرهنگی و اجتماعی پیام  در فیس بوک و یا در بخش نظریات وبلا
 شریک بسازند، تا با شریک ساختن نظریات همدیگر به یک نظر واحد و سالم رسیده و مسوولیت خویش را در قبال سرزمین و مردم خویش اداء نمایم.
از همه شما بزرگ واران تقاضا مندیم تا نظریات تان را در زود ترین فرصت و مشخص تر شریک بسازید.
هیئت رهبری انجمن
نوشته شده توسط علاقمندان وبلاک  | لینک ثابت |

تلاش های دانشجویان پشی به منظور تقلیل کاندیدان شورای ولایتی غزنی به چهارمین هفته ادامه یافت!

امروز سومین هفته ای از جلسات دانشجویان پشی بود که به منظور تقلیل کاندیدان شورای ولایتی مردم پشی در غزنی برگزار گریدید ، اما تا کنون به نتیجه ای مطلوب نرسیده و قرار بر ادامه این پروسه گذاشته شد.

چنانچه دوستان اطلاع دارند، در ابتدائی ثبت نام کاندیدان شورای ولایتی، تعداد زیادی از شخصیت ها برای انتخاب شدن به عنوان نماینده مردم در شورای ولایتی نامزد بود تا اینکه با تلاش های مردم پشی و شخصیت های فرهیخته تعداد این کانیدان به سه تن (ثاقب، حکیمی و امیری) تقلیل یافته است. اما با بررسی هایی که از اوضاع مردم و موجودیت آراء در منطقه صورت می گیرد، در صورت کاندید بودن این سه تن، پیش بینی شکست مردم از همین حالا به سادگی قابل پیش بینی است، زیرا نامزدان که نامزد شورای ولایتی از مردم پشی هستند با بررسی های که میشود توان تکمیل آراء مطلوب برای برنده شدن را از خارج از پشی ندارند و همچنان در پشی با تقسیم آراء که صورت می گیرد، امکان تکمیلی آراء برای برنده شدن این کاندیدان وجود ندارد. بناً از همین حالا به سادگی می توان شکست مردم را پیش بینی کرد. به همین منظور همزمان با تلاش های که از سوی اربابیون و متنفذین اقوام پشی در منطقه صورت گرفته، دانش جویان نیز در کابل تلاش های شان را به منظور واحد ساختن آراء مردم انجام داده اند و بر تلاش های شان تا حال ادامه دادند.

تلاش های اربابیون و متنفذین قومی متأسفانه به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده اند، اما امیدی که تا حال باقی مانده است تلاش های دانش جویان  میباشد. چیزی که دانش جویان را با اربابیون متمایز می سازد، داشتن اندیشه باز تر، تصمیم گیری عاقلانه مبتنی بر شایسته سالاری و داشتن انگیزه ی تازه ی  خدمت به میهن و مردم است.

داشتن نماینده مردم در شورای ولایتی مستلزم حتمی تقلیل کاندیدان است، پس تقلیل کاندیدان یک امرمهم و نیاز شدید مردم بوده که باید انجام گیرد. در این میان یگ گروه دانش آموخته گان و دانش جویان پا به میدان گذاشته و تلاش دارند تا داشتن نماینده مردم در شورای ولایتی ممکن گردد. این کار زمانی صورت می گیرد که مردم محترم به اقدامات  این گروه بی طرف و خردمند ارج گذاشته و اعلان حمایت کنند.

در نتیجه تلاش های که صورت گرفته آقای حکیمی وعده داده اند که به هر آنچه این گروه تصمیم بگیرند، لبیک گفته و به آن عمل خواهند کرد، آقای امیری اختیار نسبتاً مشروط به این گروه داده اند و  آقای ثاقب هنوز موضع اش را اعلان نه نموده و اختیاری به این گروه نداده اند.  

قرار بعدی این نشست، جمعه بعدی گذاشته شد وامید است این تلاش ها به ثمر بنشیند.

نوروزعلی مظفری

نوشته شده توسط علاقمندان وبلاک  | لینک ثابت |

کار آفرینی یکشنبه پانزدهم دی 1392 19:19

 کارآفرینی و یا(Entrepreneurship)                         

از محمد امان رحیمی

کارآفرینی ویا(Entrepreneurship) رامی توان پایه واساس نهادهای اقتصادی واجتماعی دریک جامعه خواند،ویاکلیدتوسعه اقتصادی واجتماعی قلمدادنمود.

باالخره هرجامعه یک سری چالش ها وموانع برای زنان کارآفرین(Entrepreneur) شان دارند ،
که باعث پنهان شدن وغاءیب شدن خلاقیت وابتکارات زنان کارآفرین می شوند.
البته فاصله گرفتن زنان ازفعالیت های اقتصادی واجتماعی ازدیرزمان به دینسو دربسیاری جاها به عنوان یک واقعیت اجتماعی پزیرفته شده اند.
،وفاصله های عمیق بین مردان وزنان وجوددارد،که همین فاصله هادربعضی جاها مثل کوه ودره است
.بنابراین بایدآن راپوشش داد وفاصله رااربین برد وتابه تعادل اجتماعی برسد،وقتیکه به تعادل اجتماعی رسید جامعه یک دست می شود.
ازنظرمن روحیه کاری که یک مرد درعرصه های مختلف دریک اجتماع دارد ،یک زن هم می تواند داشته باشد
.ولی درمسله روحیه کاری زنان دربعضی جاها چشم پوشی صورت گرفته اند،وروحیه کاری شان بنابردلایل دربن بست قرارداده شده اند.
وبنابرچالشها وموانع که برای زنان کارآفرین درجامعه ما وجوددارد،
زنان کارآفرین مجبوراند تابخاطری حفظ نهادهای خوانواده گی شان ازاین کارآفرینی دست بکشند.
البته دست کشیدن اینها ازکارآفرینی ظاهراساده بنظر می رسد.
ولی درحقیقت این کارمخفی ساختن ازنوآوری،خلاقیت،واشتغال زایی دریک جامعه می باشند.
ولی شاید برای شماسوال خلق شود که چطوربه نوشتن همچین مطلب پرداخته اید
،خیلی سوال خوبی است،البته ازخیلی وقت می خواستم دراین رابطه برای شما یک مقاله داشته باشم،
ولی بنابروقت نداشتن ویافراموش کردن نتوانستم که خواسته هایم رابرای شما تشریح نمایم.
البته همه ماشاهد این هستیم که کارنمودن زنان خارج ازمنزل شان یک کاری بسیار.دشواراست،البته دشواربودن اش بنابردلایلی
که به عنوان یک واقعیت اجتماعی درجامعه ما پذیرفت شده اند می باشد.یعنی کارنمودن یک زن دریک اداره غیردولتی،ویابصورت آزاد دریک تجارت واقتصاد،
وهمچنان دریک اداره دولتی چالش های خودراازلحاظ نهادهای خوانواده گی واجتماعی دارد،
که این چالش ها وموانعات توسط خود مابرای خودما ایجاد شده اند.که درحقیقت این موانعات در زنجیربستن خلاقیت،قدرت نوآوری واشتغال زایی زنان می باشند
.دریکی ازروزها خواستم مطالعه داشته باشم،
وبعدپایان نامه تحصیلی رابنام ((کارآفرینی زنان ایران)) درگوگل یافتم وبالاخره خوشم اومد ودانلودکردم البته این گفتگو هاازخانم بنام صابر بود که درآن پایان نامه تحصیلی
نوشته بود.به نقل ازخانم صابر، خانم صنعتگری که درتهران زندگی می کند.اوتعریف می کند که وقتی می خواست قراردادی رابایکی ازواحدهای صنعتی ببندد،
مسئول مربوطه گفته که "مردت کو؟" "آيا شما اصلاً از اين صنعت چيزي مي داني؟" وقتي از او
پرسيدم آیا شما در آن زمان چه برخوردي کردي؟ وي گفت من در آن روز، راه گفت وگو و مدارا را باز کردم و علتش هم
اين است که من نمي خواستم ساخته هاي خودم را تخريب کنم. اين جملة بسيار زيبايي بود. يعني اگر بخواهم با روحيه عصبي
برخوردي داشته باشم، هيچ کس همكاري نمي کند
و کار در بن بست تمام مي شود و اين من هستم که بايد بروم و در منزل بنشینم.
البته این فقط یکی از نمونه ها بود که من گرفتم .مطالعه چنین مطلب واقعا مراسخت ناراحت ساخت،
وبه خودفکر کردم که چراجامعه امروزی یک جامعه مردسالاری است وچرا مامردان زن رافقط یک موجود ناچیز فکر می کنیم..
باالخره کشورایران ازلحاظ واقعیت های اجتماعی دراین رابطه بامازیادفرق ندارد،یعنی این یک واقعیت درجامعه ما می تواند باشد.
پس مابایدحق کارآفرینی رابه طبقه اناث خود هم بدهیم وتشویق شان کنیم تابامردهای شان شانه به شانه زحمت بکشند کارکنند،ودسترسی
به کارهای بیرون ازمنزل شان داشته باشندوازواقعیت های جامعه باخبرباشند.
آن زمان می توانیم یک جامعه سالم وپرازخوشی داشته باشیم منتطرانتقادات وپیشنهادات شما هستم.تشکرموفق وبهروزباشی.
بااحترام محمدامان رحیمی.

نوشته شده توسط علاقمندان وبلاک  | لینک ثابت |


این سمینار به تاریخ 26 میزان در مرکز تعلیمی طلوع دانش واقع در شهر لشکرگاه ولایت هلمند توسط انجمن فرهنگی و اجتماعی پیام به همکاری مرکز تعلیمی طلوع دانش با حضور خانواده ها، والدین، فعالین اجتماعی، رسانه ها و مردم فرهنگی ولایت هلمند برگزار گردیدنگاره: ‏سمینار بزرگ بایست ها و شایست های تربیت فرزند برگزار گردیداین سمینار به تاریخ 26 میزان در مرکز تعلیمی طلوع دانش واقع در شهر لشکرگاه ولایت هلمند توسط انجمن فرهنگی و اجتماعی پیام به همکاری مرکز تعلیمی طلوع دانش با حضور خانواده ها، والدین، فعالین اجتماعی، رسانه ها و مردم فرهنگی ولایت هلمند برگزار گردید.از انجایکه شهر لشکر گاه یکی از شهر هایست که نیازمند بیشتر کار فرهنگی میباشد، انتظار که از حضور مردم میرفت، بیشتر از آنها اشتراک کرده و از این کار فرهنگی تقدیر  و استقبال گرم کردند. این مسئله توجه رسانه های خصوصی و ملی ولایت هلمند را به خود جلب کرده و خبر داغی برای آنها ساخته شده بود.این سمینار با گردانندگی محمد امان بابایی و قرائت کلام الله مجید توسط قاری نعمت الله رسماً آغاز گردید. بعد از تلاوت کلام الله مجید پیام فرزندان به والدین در قالب شعر توسط فایزه جان و انیس گل دکلمه گردید. بعد از دکلمه شعر بخش اساسی سمینار توسط   نوروزعلی مظفری آغاز گردید. آقای نوروز علی مظفری بعد از مسائل مقدماتی به بحث و بررسی روی موضوعات زیر پرداختند: ضرورت توجه به دوران تربیت کودک، انواع خانواده از لحاظ تربیت، روش های تربیت، روش های ایجاد، تغیر و تعمیم رفتار در کودکان، اصول و شیوه های تشویق و تنبیه.این سمینار با اختتامیه توسط علی حسین.

از انجایکه شهر لشکر گاه یکی از شهر هایست که نیازمند بیشتر کار فرهنگی میباشد، انتظار که از حضور مردم میرفت، بیشتر از آنها اشتراک کرده و از این کار فرهنگی تقدیر  و استقبال گرم کردند. این مسئله توجه رسانه های خصوصی و ملی ولایت هلمند را به خود جلب کرده و خبر داغی برای آنها ساخته شده بود.

این سمینار با گردانندگی محمد امان بابایی و قرائت کلام الله مجید توسط قاری نعمت الله رسماً آغاز گردید. بعد از تلاوت کلام الله مجید پیام فرزندان به والدین در قالب شعر توسط فایزه جان و انیس گل دکلمه گردید. بعد از دکلمه شعر بخش اساسی سمینار توسط   نوروزعلی مظفری آغاز گردید.

آقای نوروز علی مظفری بعد از مسائل مقدماتی به بحث و بررسی روی موضوعات زیر پرداختند: ضرورت توجه به دوران تربیت کودک، انواع خانواده از لحاظ تربیت، روش های تربیت، روش های ایجاد، تغیر و تعمیم رفتار در کودکان، اصول و شیوه های تشویق و تنبیه.

این سمینار با اختتامیه توسط علی حسین"ظفر" مظفری مدیر عمومی مرکز تعلیمی طلوع دانش به پایان رسید. آقای ظفر ضمن تشکر و تقدیر از انجمن فرهنگی و اجتماعی پیام از حضور والدین و خانواده های گرامی تشکر و سپاسگزاری به عمل آورد.   

نوشته شده توسط علاقمندان وبلاک  | لینک ثابت |

این مراسم دیروز جمعه، پنج میزان 1392 در موسسه تحصیلات عالی غرجستان واقع در کابل، با در حضور داشت مهمانان گرامی از قشر محصلین، روشنفکران، استادان دانشگاه، روحانیون، موسفیدان و... برگذار شد. سخنرانان این مراسم سه شخص با افتخار و خدمت گار در کشور بودند که هر یک شان قرار  ذیل میباشد؛ استاد داکتر حفیظ شریعتی سحر، استاد داکتر عبدالمجید ناصری داودی و استاد داکتر اکرم عارفی که هر یک از این استادان عزیز ما در کشور خدمت های بزرگ را برای مردم رنج دیده ما انجام داده است و از جایگاه بسیار عالی در میان دانش دوستان و پژوهشگران قرار دارند.

این مراسم در نخست با گردانندگی اقای نوروزعلی مظفری مدیر هیئت رهبری انجمن فرهنگی و اجتماعی پیام اغاز شده و از طرف جناب ایشان پیام تسلیت گویی از طرف شخص خودش و به نمایندگی از انجمن پیام به نسبت در گذشت عالم بزرگوار اقای افضلی و همچنان برای قربانیان حادثه سالهای 1357 و 1358 توسط سازمان اگسا عرض شد و در ادامه محمدعارف رضائی با تلاوت قرآن کریم مراسم را رسما اغاز نمود، بعد از آن زندگی نامه اقای افضلی توسط خواهر محترمه عاطفه مطهری خوانده شد، در ادامه زندگی نامه که از جناب افضلی قرائت گردید همه حاضرین در مجلس را به غم و اندوه نشاند، در میان این زندگی نامه چیزی که بیشتر توجه حاضرین را جلب کرد  این بود که جناب افضلی در فکر ساختن یک جامعه ارمانی بود جناب افضلی در فکر ساختن دانشگاه در هلمند و جاغوری بود جناب ایشان در فکر ترویج دین به شکل درست آن بود، اقای افضلی از اخلاق فردی و اجتماعی بسیار بلندی برخوردار بود او در میان مردم خود از جایگاه خوبی برخوردار بود اقای افضلی توانسته بود که با سعی و تلاش خود خدمت های بزرگی در جامعه خود انجام دهد، اما متاسفانه که اجل مهلت نداده و ایشان را با آرزوهای بلند شان از ما گرفت، جناب افضلی که نزدیک بود دوره دکترای خود را تمام کرده و وارد عمل شود و جامعه خود را از این همه بد بختی نجات دهد اما اجل مهلتش نداد، اما بازهم باید صبر داشته باشیم چون شاید خداوند(ج) چنین چیزی را خواسته است.ادامه مطلب
نوشته شده توسط علاقمندان وبلاک  | لینک ثابت |

گذارش کاری این هفته انجمن جمعه بیست و نهم شهریور 1392 23:47

قسمیکه شما دوستان عزیز در جریان هستید اعضای انجمن فرهنگی و اجتماعی پیام در یک اقدام بی سابقه وارد خانه های دوستان خود شدند و نظر، طرح، پیشنهاد، انتقاد و کمک خواستند. این پروسه از جمعه هفته قبل اغاز شده بود و تا امروز جمعه مورخ 1392/6/29 ادامه داشت، امروز نیز ما با جمعی از دوستان خود رفتیم به خانه های کسانیکه در هفته قبل رسیدگی کرده نتوانسته بودیم، امروز نیز ما رفتیم به پیش دوستان خود برای مشوره خواستن، برای کمک کردن به مردم خود، لیست کسانیکه کمک مالی کردند در اخیر این صفحه نشر میشود. و امروز نیز ما با جمعی از دوستان خود مورد حمایت قوی دوستان قرار گرفتیم، دوستان مان مارا به شدت پذیرائی کردند و از ما حمایت کردند و پشتبانی کردند.

      

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علاقمندان وبلاک  | لینک ثابت |

فعالیت های کاری انجمن فرهنگی، اجتماعی پیام شنبه بیست و سوم شهریور 1392 17:7

همه اعضاء تصمیم گرفتند که سر از همین روز ما باید فعالیت های خود را به صورت عملی اغاز کنیم. در نخست ما با کمبود بودجه روبرو هستیم؛ که باید همین امروز این مشکل را تا حدی امکان مرفوع بسازیم؛ بنا همه با هم یکجا تصمیم گرفتیم که باید برویم به پیش کسانی که مشکلات کاری دارند و نمیتواند که در جلسات ما حاضر شوند. هدف از رفتن به پیش این اشخاص چنین بود که ما میتوانیم در نخست از آدرس خانه های این ها با خبر شویم و دیگر اینکه بعد از ندیدن روزها و ماها میتوانیم که از وضعیت همدیگر با خبر شویم و همچنان پیشنهادات؛ نظرات و انتقادات که داشته باشد نسبت به انجمن میتوانیم با هم شریک بسازیم تا باهم بتوانیم به این مشکلات رسیدگی کنیم؛ و همچنان هدف دیگر اینکه میتوانیم در بخش مالی انجمن کمک کرده و میتوانیم که در نخست جواز فعالیت خود را تمدید کرده و فعالیت های خود را به صورت درست ادامه دهیم. و خود اعضا که حضور داشتند در نخست از خود شروع کرده به حد توان خود کمک نقدی پرداخت کردند؛ لیست کسانیکه کمک کرده با مقدار پول شان در اخیر نشر خواهد شد. بعدا تعداد از اعضای حاظر در جلسه با هم یکجا شده و همه باهم رفتیم به طرف خانه های اعضای که در جلسه اشتراک نکرده بودند. که خوش بختانه در وقت رفتن به خانه های این دوستان به پذیرایی خوبی روبرو شدیم این اعضا با پیشانی باز مارا حمایت کرده و نوید های خوبی برای ما دادند و گفتند که ما از شما جدا نیستیم ما در هر صورت با شما شریک هستیم؛ واقعا بعداز رفتن به خانه های دوستان اعضای انجمن بسیار با روحیه شدند و فهمیدند که ما تنها نیستیم ما همگی با هم هستیم به جز از کمک های نقدی ما کمک های روحی خوبی به دست اوردیم؛ همگی مارا تشویق کردند و اقعا نمیفهمیدم که چنین کسانی هستند که مارا حمایت میکنند. به هر صورت به پیش تعداد اندکی از دوستان رسیدگی کردیم و جمعی بزرگی باقی ماند که بنا به کمبودی وقت نتوانستیم که به خدمت همگی برسیم؛ بازهم مشکل نیست ما در جمعه های بعدی انشا الله به دیدن دوستان دیگر نیز خواهیم رفت. چون دوستان زیادی در کابل هستند شاید نتوانیم که خدمت همه آنها برسیم بنا از تعداد دوستان که نتوانستیم برسیم و یا دوستان که در خارج از کشور هستند میتوانند که جهت معلومات بیشتر به شماره های زیر به تماس شوند.

وهمچنان دوستان که خواهان کمک به این انجمن باشند میتوانند که به یکی از شماره های ذیل به تماس شوند. همچنان ما در جریان ساختن یک حساب بانکی نیز میباشیم که به زود ترین وقت یک حساب بانکی به نام انجمن افتتاح خواهیم کرد؛ که بعدا کمک کردن آسان تر خواهد شد.

نوروزعلی"مظفری" مدیرکمیته رهبری: 0093798925535

محمدعلی"مرادی" مدیرکمیته فرهنگی: 0093785377030

محمد حسین"سلطانی" مدیرکمیته مالی: 0093783794388


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علاقمندان وبلاک  | لینک ثابت |

نگاهی بر جریان فعالیت انجمن پیام و چالش های موجود

 نوروزعلی مظفری

گفته میتوانم که جریان گذشته انجمن بر روند فعالیت های اعضای جدید تاثیرات بیشتر داشته است، ناباوری های ایجاد شده نسبت به انجمن، فاصله گرفتن اعضایی سابق انجمن از جریان فعالیت ها، مشکلات های موجود در جریان فعالیت های گذشته و...  را میتوان از جمله مشکلات های خلق شده برای اعضایی جدید انجمن دانست. شاید اعتماد سازی برای بار اول ساده تر از آن باشد که یک بار اعتماد دیگران را نسبت به خویش شکستانده و برای بار دوم به منظور اعتماد سازی  تلاش نماییم؛ مشکلات های اشاره شده نه تنها باعث شده است تا اعتبار بیرونی نداشته باشیم بلکه متاسفانه عده از اعضایی سابق انجمن نیز از نگرش منفی نسبت به انجمن و فعالیت های انجمن پیام برخوردار است. و بر مشکلات اعضایی جدید افزونی بخشیده است.ادامه مطلب
نوشته شده توسط علاقمندان وبلاک  | لینک ثابت |

مردم در کدام کشور جهان بیشتر عمر می کنند؟ چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392 11:40

سازمان بهداشت جهاني اعلام كرد، پسري كه در جمهوري كوچك "سان مارينو" محاط در خاك ايتاليا، به دنيا مي‌آيد احتمالا تا ۸۰سالگي كه طولاني‌ترين ميزان اميد به زندگي مردان در جهان، زندگي خواهد كرد. اين در حالي است كه چشم اندازهاي اميد به زندگي دختران در ژاپن و ۳۰ كشور ديگر از اين هم بهتر است. پايگاه اينترنتي آسوشيتدپرس به نقل از "آمار بهداشت جهاني "۲۰۰۷كه توسط سازمان بهداشت جهاني تهيه شده، گزارش داد، كوتاه‌ترين اميد به زندگي مردان ۳۷سال است كه در "سيرالئون" ثبت شده است و با كمترين اميد به زندگي زنان مربوط به كشور افريقايي سوازيلند است، برابر است. مردم در کدام کشور جهان بیشتر عمر می کنند                       


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علاقمندان وبلاک  | لینک ثابت |